آزمون دوازدهم تجربی 21 بهمن ماه

زمان شروع

1400-11-21 08:00:00

مهلت شرکت در آزمون

700 دقیقه

مهلت پاسخ‌گویی به آزمون

700 دقیقه
شرکت در آزمون