آزمون‌های عمومی

آزمون نهایی
با این آزمون شما تمامی قابلیت‌های سیستم را می‌بینید.
آزمون اول
این اولین آزمون برگزار شده میباشد
آزمون رفع مشکل
این آزمون جهت رفع مشکلات است.