آزمون‌های عمومی

آزمون دوازدهم تجربی 21 بهمن ماه
آزمون ساعت 8 صبح برگزار میشود